- експертні дослідження


Виключно факти мають брати до уваги в судді під час вирішення справи, адже факти промовляють самі за себе, і навіть 10 суджень не встоять перед одним фактом... Один факт може кардинально змінити баланс сил у справі, через один невеличкий факт можна виграти безнадійну справу...

Відомості про такі факти суду можуть надавати самі сторони та/або їхні представники. Але для встановлення деяких специфічних обставин, відомості про які у сторін відстуні, або ж вони просто не були зафіксовані, суд,  як правило, призначає експертизу.

У такому випадку позитивне вирішення справи залежить по-перше, від вдало поставлених на вирішення експерта питань, а по-друге, від вибору експерта.

Відповідно до чинного законодавства, експертиза може проводитись за зверненням сторони захисту, а в цивільних справах - на замовлення адвокатів можуть виконуватись експертні дослідження, що потребують спеціальних знань та використання методів криміналістики і судової експертизи. Результати експертних досліджень викладаються в письмових висновках експертних досліджень згідно з чинним законодавством України.

Ми допоможемо сформулювати питання та забезпечимо швидке та якісне проведення таких експертиз:

почеркознавчу (у справах щодо стягнення боргу за розписками, коли позичальник заперечує складання ним певного документу та/або його підписання),

технічну експертизу документів (у справах, коли інша сторона використовує підроблені документи; у випадку необхідності встановити оформлення документа “заднім числом”);

автотехнічну (встановлення механізму ДТП та її елементів; установлення відповідності дій водія в даній дорожній ситуації технічним вимогам Правил дорожнього руху, наявності у водія технічної можливості запобігти пригоді з моменту виникнення небезпеки, відповідності з технічної точки зору дій водія вимогам Правил дорожнього руху, а також встановлення причинно-наслідкового зв'язку між діями водія та ДТП);

будівельно-технічну (визначення ринкової вартості нерухомого майна, установлення факту відповідності збудованої або реконструйованої будівлі проекту і вимогам державних будівельних норм; визначення технічного стану будівель (відсоток зношення, придатність до експлуатації, необхідність ремонту, наявність дефектів, причини, які їх викликали, та ін.), визначення вартості різного роду будівельних робіт; також проводиться з метою розробки варіантів поділу будинків і надвірних будівель відповідно до ідеальних часток кожного зі співвласників з підготуванням у необхідних випадках пропозицій щодо переобладнання об'єктів, залишення їх частин у спільній власності, а також визначенням грошової компенсації власнику, частка якого в натурі після поділу стала меншою за ідеальну);

економічну (встановлення відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку валового доходу та валових витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток, відповідності чинному законодавству відображення в податковому обліку податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість; установлення документальної обґрунтованості аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та ін.), документальної обґрунтованості аналізу і структури майна та джерел його придбання, стану та інтенсивності використання оборотних активів та джерел їх формування, джерел власних коштів та результатів фінансово-господарчої діяльності, реальності розрахунків з дебіторами і кредиторами, економічної доцільності отримання і використання кредитів і позик, витрат і цін як чинників фінансової стабільності, беззбитковості; цільового витрачання бюджетних коштів; розрахунків втраченої вигоди тощо);

товарознавчу (визначення належності товарів до класифікаційних категорій, які прийняті у виробничо-торговельній сфері; визначення якісних змін товарної продукції; визначення причин якісних змін товарної продукції; визначення відповідності упакування і транспортування, умов і термінів зберігання товарної продукції до вимог чинних правил)

автотоварознавчу (у справах про ДТП для визначення ринкової вартості дорожніх транспортних засобів, їх складових, а також розміру вартості матеріальних збитків, заподіяних власнику або володільцю дорожнього транспортного засобу внаслідок пошкодження останнього);

оціночну (оцінка цілісних майнових комплексів; паїв; цінних паперів; оцінка будівельних об'єктів та споруд; оцінка машин, обладнання, транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів);

охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності (у справах щодо “піратства” та недобросовісної конкуренції);

психологічну (проводиться з метою визначення у підекспертної особи індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості; мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки; емоційних реакцій та станів; закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних її властивостей; ця експертиза може призначатися у справах про визнання угод недійсними);

- в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності (проводиться для встановлення причин та наслідків нещасного випадку, аварії, механізму їх виникнення, а також вимог нормативно-технічних документів, невиконання яких перебуває в причинному зв'язку з цим нещасним випадком (аварією), визначення кола осіб, діяльність (або бездіяльність) яких пов'язана з нещасним випадком тощо).

Хоча висновки експерта і не мають для суду наперед встановленого значення, спростувати їх на практиці дуже складно... У випадку ж суперечливих висновків вже проведених без нашої участі експертиз ми будемо наполягати на проведенні повторної, додаткової чи комплексної експертизи.

Рекомендуем: Детская и подростковая одежда Сток из Европы
Система Orphus